"Tidigare lägsta pris"

Följer du nya prishistorikslagen?

Mer transparens på de digitala marknadsplatserna skapar nya utmaningar och möjligheter för e-handlare. Här kan du läsa om de nya konsumenträttsliga reglerna som kom 2022-09-01 och de senaste uppdateringarna av webshopsmodulen.

Nya regler för e-handlare

Den första september 2022 trädde nya bestämmelser rörande e-handel i kraft. De nya bestämmelserna innefattar bland annat ändringar och tillägg i marknadsföringslagen och prisinformationslagen. Ändringarnas huvudsakliga syfte är att modernisera befintlig lagtext till att bättre svara mot dagens digitala vardag medan tilläggen syftar till att modernisera konsumentskyddet till att bättre bemöta den växande e-handeln.

För e-handlare gäller nu förbud mot att

 • överdriva rabatter genom att inte redovisa det lägsta priset under de senaste trettio dagarna.
 • redovisa falska eller icke-representativa konsumentrecensioner. Det åligger nu näringsidkaren att redovisa om, och i så fall hur, denne säkerställer att det är konsumenter som köpt eller använt produkterna som skrivit recensionerna.
 • tillhandahålla sökfunktioner utan att samtidigt redovisa hur sökresultat genereras. Exempelvis måste e-handlare berätta om visa produkter rankas högre än andra för att de är populära, nya eller tillhör en pågående kampanj.
 • framställa två varor som identiska om varorna skiljer sig väsentligt åt och liknelsen mellan varorna inte går att motivera med legitima och objektiva grunder.

Det som kanske varit mest i fokus är de nya reglerna om tidigare lägsta pris som beskrivs i nya paragraf 7 i prisinformationslagen, (7 a § PIL). Vid rea och uttalad prissänkning ska försäljare nu ange det lägsta priset som varan har haft under de senaste 30 dagarna. Jämförelse mellan rea-pris och tidigare-pris kan fortfarande göras genom att överstryka eller lägga det gamla priset inom parentes men det är nu det tidigare lägsta priset som jämförelsen ska göras med. I konsumentverkets vägledning, Prisinformation 2022, rekommenderas dock användandet av en fras så som ”tidigare lägsta pris” eller ”lägsta pris de senaste 30 dagarna”.

Hårdare straff

I samband med dessa nya konsumenträttsliga regler infördes hårdare straff för de som bryter mot reglerna. Den nya “marknadsstörningsavgiften” liknar den avgift som gäller för brott mot GDPR. Som lägst kan marknadsstörningsavgiften bestämmas till 10 000 kr och som högst 10 % av näringsidkarens årsomsättning.

Vi på Internetmedia tycker det är tråkigt att man gett näringslivet kort tid att anpassa sin verksamhet efter de nya reglerna. Detta speciellt då de nya reglerna är otydliga samtidigt som vägledning från konsumentverket dröjt och inte kommit förrän två månader efter att lagarna trätt i kraft.

Därtill kräver prishistoriken en ganska komplicerad lösning rent tekniskt. För många e-handlare är det troligtvis också svårt att förklara hur en sökfunktion rankar sökträffar på webbplatsen om handlaren inte själv varit med i att utveckla programvaran. Det är alltså både svårt att lista ut vad som är rätt enligt lagstiftningen och när man väl listat ut det är det svårt att genomföra.

 • Måste tidigare lägsta pris alltid redovisas?

Nej, kravet gäller bara för varor som utger sig för att vara till försäljning till ett lägre pris. Det kan röra sig om uttryckliga prissänkningar, så som ett pris nedsatt med en viss procent eller ett visst belopp. Men det kan även röra sig om en rea, alltså produkter som under en begränsad tid säljs till ett kampanjpris, ”Black Friday-pris” eller helt enkelt ett reapris. Om priset däremot bara utges för att vara ett generellt bra pris eller lågt jämfört med ett rekommenderat pris behöver inte ett lägsta senaste pris redovisas.

 • Var är ett rekommenderat pris?

Rekommenderat pris är det pris som tillverkaren eller leverantören av en vara rekommenderar att säljaren eller återförsäljaren ska sälja varan för. Det är alltså ett förslag på försäljningspris. På konsumentverkets hemsida kan du läsa om vad som gäller för rekommenderade priser.

 • Måste tidigare lägsta pris visas för alla typer av varor?

Nej, försäljare behöver inte redovisa senaste lägsta pris för varor som snabbt försämras eller blir gamla. Vidare gäller prisinformationslagen när företag säljer till konsument. Vid försäljning näringsidkare emellan, så kallad ”buissness to buissness”, gäller inte samma regler och informationskrav.

 • Vad menas med "tidigare lägsta pris"?

Priset anger det lägsta priset som en vara haft under en period upp till 30 dagar innan produktens pågående rea. Om du har en rea som pågår i 25 dagar räknar man 30 dagar bakåt i tiden från den dagen reapriset sattes. Man räknar alltså inte från dagens datum utan ifrån datumet då det nya priset sattes. Således kan det senaste lägsta priset i detta exempel vara ett pris som inte varit aktuellt i upp till 55 dagar, (25 + 30).

 • Vad gäller vid gradvisa prissänkningar?

Om priset sänkts flera gånger under en vis tid ska det pris som gällde innan den första prissänkningen redovisas. Vi har inte hittat vidare upplysningar om hur exakt detta ska göras, men hoppas att konsumentverket kommer presentera vidare vägledning under våren.

Utcheckning sida i webshop

Så här tänker vi för våra webbkunder

Vårt mål på Internetmedia är att göra det enkelt för företagare i Sverige att digitalisera och finnas på webben. Därför bedriver vi omvärldsbevakning och utvecklar våra produkter i dialog med våra kunder för att möta deras behov. Under hösten har SiteServer tillsammans med Internetmedia succesivt lanserat uppdateringar för webshopsmodulen i syfte att göra det enkelt för våra kunder att följa de nya reglerna.

Uppdateringarna i webshopsmodulen:

 • Information om senaste lägsta pris redovisas nu automatiskt vid reor.
 • Fullständig prishistorik för produkter finns tillgängligt på webshopsmodulens administrationsidor. Råkar man lägga in ett felaktigt pris går det att ångra.
 • Nytt stöd för att hantera och presentera rekommenderade priser.
 • Sökmodulen presenterar träffar på produkter med text som förklarar hur urval och rankning av träffar går till.

Är du intresserad av hur en tillämpning av 7 a § PIL kan se ut kan du eventuellt hitta en pågående kampanj på kläder och skor hos vår kund Min Källare.

Kool Outlet hittar du bra priser på möbler och sängar, de jämför sina pris mot rekommenderade försäljningspriser.

Det finns fortsatt mycket som vi vill utveckla i webshopen och vi ser fram emot en fortsatt dialog med våra kunder om hur vi ska utveckla webbshopen. Under våren kommer vi speciellt följa och bevaka tillämpningen de nya konsumenträttsliga reglerna.

Vidare läsning

Lagändringarna som började gälla 1 september implementerar Europaparlamentets och Europarådets direktiv vad gäller unionens konsumentskyddsregler. Syftet med lagändringarna är att modernisera och upprätthålla konsumentskyddet. Därav namnet på regeringens proposition, ”ett moderniserat konsumentskydd”.

I korthet fattades fyra beslut om att göra ändringar i

 1. (1994:1512) om avtalsvillkor i konsument-förhållanden.
 2. (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
 3. (2004:347) prisinformationslagen.
 4. (2008:486) marknadsföringslagen.

Regeringens proposition: Ett moderniserat konsumentskydd (Prop. 2021/22:174).

Riksdagens behandling av propositionen och Civilutskottets betänkande 2021/22:CU19.

I prisinformationslagen hittar du bestämmelserna rörande prishistorik. Konsumentverket har nu också publicerat en uppdaterad vägledning för prisinformationslagen, läs om deras rekommendationer rörande 7 a § PIL.

Vill du läsa mer om direktiven från EU som ligger till grund för dem nya bestämmelserna så kan du läsa mer om dem här - upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler.

Vi är tacksamma för upplysningar om fakta- eller språkfel, meddela oss på  info@internetmedia.se

Mer spännande läsning

 • Visselblåsning - för ett transparent och etiskt samhälle

  Visselblåsning, att rapportera om missförhållanden inom organisationer och företag, har blivit en central funktion för att upprätthålla transparens, rättvisa och etik i samhället.

 • Förbered din webb för tillgänglighetskraven inför

  Med den nya svenska lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, tillsammans med EU:s tillgänglighetsdirektiv från april 2019, är det dags för företag att granska sin digitala tillgänglighet. Från och med den 28 juni 2025 kommer kraven som redan gäller för offentliga aktörer att även omfatta den privata sektorn, vilket innebär att digital tillgänglighet blir nödvändig för en rad produkter och tjänster.

 • Tillgänglig webb

  Lagen om tillgänglighet för offentlig verksamhet trädde i kraft 23 september 2020 och går ut på att webbplatser och appar ska kunna användas av alla.

 • Så här gör du en mobilvänlig webbplats

  Vikten av en mobilvänlig webbplats blir bara viktigare. Efter googles uppdatering av sökmotorn prioriteras mobil ännu högre är tidigare.

 • Fler affärer med Call to Action

  Mer interaktion leder till fler affärer, såhär gör du för att få besökare att klicka rätt.

Vill du göra fler affärer på webben?

Joakim Persson
Fler affärer på webben