Visselblåsar­rapport

Internetmedias verksamhet och hur vi uppträder ska kännetecknas av våra värderingar; öppen, enkel och omtänksam. All vår verksamhet ska präglas av en hög etisk standard, där varje affär, relation och aktivitet ska prövas utifrån våra etiska normer och förhållningssätt.

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Du har en viktig roll genom att rapportera missförhållanden.

Om du upplever oegentligheter såsom korruption, terrorism, olaglig avlyssning, åsiktsregistrering, militära brott mot civila, miljöbrott sexuella trakasserier eller andra problem på din arbetsplats har du med Vissleblåsarlagen rättighet att anonymt rapportera detta till oberoende part.

Lämna en anmälan om missförhållanden genom att välja länken nedan

OBS! Du kommer inte att kunna läsa ditt meddelande efter att det skickats. Spara därför ditt meddelande på ett säkert ställe om du behöver det för framtida referens