Så hanterar vi dina person­uppgifter

Internetmedias integritets­policy

Internetmedia lagrar och använder dina person­uppgifter i enlighet med GDPR.

Integritets­policy

Integritetspolicy Internetmedia Kommunikationsbyrå AB

556764-3985 (Internetmedia), 2018-05-01

Definitioner

Med ”Konto” (”Konton”) avses tillgång till Internetmedias applikationer, tjänster och verktyg för enskilda användare eller en domän.

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Internetmedias webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där det finns en hän­visning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy och i våra Allmänna Villkor. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy med 30 dagars varsel för befintliga användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på www.internetmedia.se. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritets­policy.

We4bbplatser från tredje part

Vissa sidor på Internetmedias webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Internetmedia är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informations­rutiner.

Personuppgiftsansvarig

InternetmediaKommunikationsbyrå Sverige AB, Storgatan 39, 831 33 Östersund (nedan benämnt “Internetmedia”) är personuppgiftsansvarig. Internetmedia är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt Allmänna Villkor, samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du registrerar dina uppgifter hos oss så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar.

Vi samlar in följande typer av information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till våra applikationer, tjänster och verktyg, för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse och för marknads­förings­ändamål.

Information som vi samlar in automatiskt
När du besöker vår webbplats, använder våra applikationer, tjänster och verktyg, samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och kan omfatta: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, hänvisande URL, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Information som du lämnar till oss
Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra applikationer, tjänster eller verktyg. Detta omfattar:

 • Information som du lämnar till oss vid registrering, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation.
 • Ytterligare information som du lämnar till oss via sociala medier.
 • Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp av applikation, tjänst eller verktyg.
 • Information som lämnas i samband med korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.

Information som vi samlar in från andra källor
Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part som exempelvis kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Informationsinsamling genom delning och registrering i sociala medier.

Vi kan komma att erbjuda tjänster som gör det möjligt att dela information i sociala medier. Genom att tillåta att Internetmedia får åtkomst till denna information, så samtycker du till att Internetmedia får samla in, använda och spara information från dessa webbplaster i enlighet med denna Integritetspolicy.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska kunna använda våra tjänster, applikationer och verktyg, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • ge dig åtkomst till våra tjänster och den kundservice som du begär;
 • förhindra säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter och för att upprätthålla våra Allmänna Villkor
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster och innehåll
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa problem med ditt konto eller våra tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;
 • tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen;

 och med ditt samtycke

 • rikta marknadsföring till dig genom att skicka marknadsföringsmaterial om Internetmedias produkter och tjänster. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa tjänster eller användarupplevelser för att bättre matcha dina intressen;

och för vårt berättigade intresse:

 • genomdriva villkoren i våra Allmänna Villkor
 • hantera våra dagliga affärsbehov; eller
 • för övervakning och analysändamål.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att informera dig om våra och våra koncernbolags webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss så kan du maila till info@internetmedia.se.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina person­uppgifter för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till dina webbplatser, applikationer och verktyg eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna Integritetspolicy och våra Allmänna Villkor.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys, svara på krav om att innehåll kränker annans rättigheter och för att skydda tredje mans rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Koncernbolag för att kunna tillhandahålla gemensamt innehåll och gemensamma tjänster, för att upptäcka och förebygga potentiellt olagliga handlingar och överträdelser av våra policys, samt för att ge vägledning om deras produkter, webbplatser, applikationer, verktyg, tjänster och kommunikation i enlighet med tillämplig lag. Koncernbolag kan komma att använda denna information för att skicka marknadsföringsmeddelanden endast om du har samtyckt till detta och gett ditt samtycke på sådant sätt som uppfyller tillämpliga regler.
 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom men inte begränsat till kundservice och fakturaindrivning).
 • Annan tredje man till vilken du uttryckligen vill att vi ska skicka dina uppgifter (eller till sådan annan tredje man som du informeras om och samtycker till vid användningen av en särskild tjänst).
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan Internetmedia-kund. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, historik för användarnamn, IP-adress.
 • Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om uteblivna betalningar,
 • Andra företag om vi skulle fusioneras eller bli uppköpa av sådant företag. Om detta skulle inträffa, så kommer vi att kräva att det nya företaget följer denna Integritetspolicy vad gäller behandling av dina personuppgifter. Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i denna policy, så kommer vi att informera dig om det och om tillämpligt efterfråga ditt samtycke.

Sammanställning av vår personuppgiftshantering

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?Vilken laglig grund har vi för behandlingen?Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?Hur länge sparas dina uppgifter?
Hantera förfrågningar, t.ex. frågor om våra tjänster/produkter.Berättigat intresse.Identitetsuppgifter t.ex. namn. Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post. Kundinteraktioner t.ex. samtalsinspelningar, journalanteckningar och utskick.Så länge det är nödvändigt för att hantera din förfrågan.
Hantera kundförhållandet, t.ex. registrera dina uppgifter i vårt kundregister, skicka aviseringar, kommunicera med dig om kundförhållandet etc.Fullföljande av avtal samt i vissa fall en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig en tjänst ingåtts med en juridisk person.Identitetsuppgifter t.ex. namn. Kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer samt e-post. Kundinteraktioner t.ex. journalanteckningar och utskick. Uppgifter om dina inköp.Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.
För att administrera och leverera våra tjänster.Fullföljande av avtal. I de fall då känsliga personuppgifter behandlas görs detta med stöd av ditt uttryckliga samtycke och endast då det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster som du efterfrågat.Identitetsuppgifter t.ex. namn. Kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer samt e-post.Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.
Hantera betalningar för tjänster som du köpt.Fullföljande av avtal och i den mån det följer av en rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen.Identitetsuppgifter t.ex. namn. Kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer samt e-post. Fakturauppgifter. Betalningsinformation. Kundengagemang, t.ex. vad du köpt för tjänst/produkt.Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag och så länge det är nödvändigt för avtalet.
Fastställa, göra gällande och utöva/försvara oss mot rättsliga anspråk.Berättigat intresse.Identitetsuppgifter t.ex. namn. Kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer samt e-post. Fakturauppgifter.Så länge det är nödvändigt för att tillgodose vårt intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk t.ex. enligt lagstadgade preskriptionstider.
För att marknadsföra våra och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster i syfte att tillhandahålla relevant information och erbjudanden.Berättigat intresse.Identitetsuppgifter t.ex. namn. Kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer samt e-post. Kundsegment, t.ex. uppgift om vilket kundsegment du tillhör. Geografisk information. IP-adress, enhetsinformation, logginformation.Två år efter att du senast varit aktiv hos oss, till exempel genom att köpa en tjänst eller kontakta vår kundtjänst/support.
Uppföljning och utvärdering avseende användningen av våra tjänster & produkter.Berättigat intresse av att förbättra din användarupplevelse.Identitetsuppgifter t.ex. namn. Kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer samt e-post. Kundengagemang t.ex. vad du köpt för tjänst. Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgift om dina interaktioner på våra hemsidor.Så länge det är nödvändigt för att genomföra uppföljning och utvärdering.
Genomföra marknads- /kundundersökningar i syfte att utvärdera av våra varor & tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att för att få information om din och andra kunders uppfattning om t.ex. våra tjänster och produkter.Berättigat intresse.Identitetsuppgifter t.ex. namn. Titel. Kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer samt e-post. Svarsresultat. Kundsegment. Geografisk information.Uppgifterna sparas bara så länge det är nödvändiga för att skicka ut undersökningarna. Svaren från undersökningarna är anonyma och uppgifterna utgör därför inte personuppgifter.
Livscykelhantering, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.Berättigat intresse.Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgift om dina interaktioner på våra system och tjänster IP-adress, enhetsinformation, logginformation.Sparad endast så länge det är nödvändigt för ändamålet.
Bilder i syfte att dokumentera företagshistoria samt för att användas i redaktionella syften samt för marknadsföring av events.Berättigat intresse.I förekommande fall namn, titel, företag.Bild.Så länge det är motiverat utifrån ett företagshistoriskt perspektiv samt så länge som bilderna är aktuella för att använda i syfte att marknadsföra events.
För att administrera ditt kontoinnehav.Fullföljande av avtal med dig alternativt en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig ett konto ingåtts med en juridisk person.Namn, adress, telefonnummer samt e-post.IP-adress, enhetsinformation, logginformation. Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med. Information om ditt kontoinnehav.Så länge du har ett konto hos oss och ett år därefter.
Genomföra och hantera rekryteringsprocesser och inkommande jobbansökningar.Berättigat intresse av att hantera rekryteringsprocessen.Namn, adress, telefonnummer samt e-post. Övriga uppgifter du lämnar i din ansökan exempelvis titel, erfarenhet etc.Så länge rekryteringsprocessen för den tjänst du sökt pågår och så länge som krävs enligt gällande preskriptionskrav i diskrimineringslagen. För det fallet att vi vill spara dina uppgifter för framtida rekryteringar kommer vi att begära ditt samtycke.

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (exempelvis e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål. För mer detaljerad information om dessa tekniker
(Se vår Cookie-policy).

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Lösenord som du blivit tilldelad eller valt är nyckeln till dina tjänster och dina mailkonton. Använd unika siffror, bokstäver och symboler och avslöja inte ditt lösenord för någon annan. Om du skulle dela med dig av ditt lösenord eller dina personuppgifter till någon annan, så kom ihåg att du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord ska du därför omedelbart informera Internetmediasamt omgående ändra ditt lösenord.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på servrar i Sverige. Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighetet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

Radering av personuppgifter

På begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att så snart som möjligt ta bort personuppgifter som är kopplade till kontot. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att stänga konton som används i strid med våra Allmänna Villkor.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:

 • vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller upprätthålla avtal
 • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lagstiftning eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig kan du begära det kostnadsfritt en (1) gång per år. Internetmedia har rätt att ta ut en skälig kostnad vid begäran

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via mail, gdpr@internetmedia.se, telefon 063-701 08 00 eller brev till Internetmedia Kommunikationsbyrå AB, Storgatan 39, 831 33 Östersund.

Vill du ha hjälp att se över dina register och datahantering?